Πολύ συχνά, τα έργα εξωραϊσμού περιλαμβάνουν ιδέες για την οικοδόμηση μιας διακοσμητικής λίμνης ή άλλης τεχνητής λίμνης. Με αυτές τις προτάσεις, ελπίζουμε να σας εμπνεύσουμε να δημιουργήσετε μια τέτοια ομορφιά. Έχουμε μιλήσει σε πολλές άλλες δημοσιεύσεις μερικές ιδέες и τα βασικά βήματα για τη δημιουργία μιας λίμνης κήπου, но тук ще акцентираме върху общата концепция за средата, с фокус върху растенията и цветята. Тъй като изборът на растителни видове зависи от много фактори, като тип и вид почва, изложение, слънцегреене и засенчване, коренова система, температура и влажност, и т.н., универсален подход не съществува, а всяка градина би следвало да се разглежда като уникална. От друга страна, формата и размерите на декоративните градински езера зависят от възможности, площ, идеи и други, което пък прави и всяка изкуствена водна площ различна. Ето защо, ние само ще щриховаме идеи, а реализацията им ще зависи от собствените възможности и усилия. Хубавото в случая е това, че подобен проект може да е малък или по-голям, да включва сложно планиране и помпени системи и да има нужда от много средства за създаване или пък да е от типа Κάντο μόνος σου, αλλά αν είναι επιτυχής, θα δημιουργηθεί μια μοναδική γωνιά κήπου.