فضای داخلی معاصر در فضای باز با اتاق نشیمن ، آشپزخانه و فضای غذاخوری. در این طرح ، مناطق به صورت عملی و عملکردی توزیع می شوند. در همه جا می توانید استفاده از سنگ تزئینی برای تزئین و رنگ آبی یا فیروزه ای را به عنوان لهجه مشاهده کنید. مفهوم پایه ای از رنگ های بژ و قهوه ای به طور مساوی در تمام قسمت های اتاق نشیمن استفاده می شود ، هماهنگی کلی و انتقال آرام در هر منطقه را تعیین می کند.0سهام