تزیینات دیواری سنگی روی دیوار تلویزیون شما یک روش عالی برای ترکیب طبیعت و فناوری در وحدت داخلی است. معدودی از موارد به همان اندازه سنگ ارتباطی با الکترونیک ندارند و شاید دقیقاً همین باشد که این ترکیب را جالب می کند. رویکرد ، روش ساخت ، ظاهر و رنگ قطعات سنگ به ترتیب می تواند در محدوده وسیعی متفاوت باشد ، اما نتیجه نهایی یک رابطه همزیستی بین دائمی و شکننده و ماهیت دائمی انسان ساخته است.
ایده های دکوراسیون داخلی با برچسب دیوار و مبلمان.