با ایده های موجود برای طراحی باغ های زیبا ، سعی خواهیم کرد جذابیت و هماهنگی باورنکردنی و نفس گیر تصویری را که توسط طبیعت ایجاد شده است ، نمایش دهیم که شخص سعی دارد آن را بازسازی و به خانه خود برساند.
В برنامه ریزی منظره تعدادی از تکنیک ها ، تکنیک ها ، روش ها و اصول وجود دارد که همراه با دانش از ویژگی های گونه های مختلف گیاهی می تواند به نوعی به کمال رسیدن ترکیبات دست یابد. با این وجود عشق به زندگی را می توان در هر شخصی یافت و این اساس چنین تنظیماتی است. بنابراین ، حتی از ابتدا ، هر کسی می تواند شاگرد خوبی برای بزرگترین خالق - طبیعت شود. چمن و گل ، سنگ ، خاک ، چوب و آب می تواند هر باغی را پر از زیبایی کند.

207سهام