شاخه های گیلاس - یک ایده رنگارنگ بهاری!
شکوفه گیلاس فقط چند هفته کوتاه در بهار شکوفا شده است. البته مگر اینکه خودمان آن را از شاخه ها و کاغذهای رنگی درست کنیم. در این صورت ، لذت سرتاسر سال را به ما خواهد داد.

0سهام