قطعاً برخی باغهای زیبا را می توان بهشت ​​نامید و تقریباً در همه موارد این کار با برنامه ریزی کامل منظره و ایده های شگفت انگیز در محوطه سازی حاصل می شود. در حقیقت ، نوعی بیان هنری هنری از طریق پالت طبیعت است. با این حال ، بر خلاف هر بوم یک هنرمند ، که نقاشی در آن تغییرناپذیر است ، آثار موجود در باغ ها واقعاً زنده و بصورت پویا در حال توسعه هستند و هر رنگ به صورت همزیستی با همه افراد پیوند می یابد. فقط گوشه های سنگ ، فلز و سایر مواد غیر زنده در حالت استراحت باقی می مانند تا الگوی اطراف آنها تغییر کند.