ترکیب سیاه و سفید در فضای داخلی شیک ، نادر و کمی ارعاب کننده است. رنگ سیاه به عنوان رنگ اصلی نسبتاً کمتر مورد استفاده قرار می گیرد ، اما به عنوان یک رنگ کاملاً محبوب و واقعاً غیر قابل تعویض است. رنگ سفید کاملاً ترجیحی است ، با موفقیت به تنهایی و در ترکیبات استفاده می شود ، حتی به عنوان رنگ یکنواخت بسیار خوب به نظر می رسد. این مشکی بسیار ظریف با مشکی شریک می شود زیرا روحیه تیره او را "فرو می نشاند". فضای داخلی سیاه و سفید به خصوص هماهنگ به نظر می رسد ، هم لوکس و هم تمیز است. خوب است که از همپوشانی برابر دو رنگ جلوگیری کنید. معمولاً یکی از آنها به عنوان اصلی انتخاب می شود و اغلب لوازم جانبی با رنگ سوم متفاوت به آن اضافه می شوند.2سهام