چگونگی تنفس یک زندگی دوم به چوب های قدیمی با تبدیل آن به یک کابینت دیواری ، ایده ای است که در سطرهای بعدی به آن خواهیم پرداخت. ایده هنری برای تبدیل ویندوزهای غیر ضروری به مبلمان عملی با سهولت و خلاقیت قابل تحقق است. توجه به جزئیات ساختاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا این یک مبلمان است که پایداری آن پس از آویزان شدن روی دیوار اهمیت دارد. بنابراین ، اگر پنجره ها از بین بروند یا پنجره پیچ خورده باشد ، تحقق ایده محکوم به شکست است. به همین دلیل اگر احساس ناامنی می کنید و یا دانش و تجربه کافی ندارید ، توصیه می شود یک دستیار متخصص داشته باشید. مهم است که ساخت و ساز به خوبی انجام شده باشد و هنگامی که لمس های اتمام مانند آغشته سازی ، رنگ آمیزی ، پیری ، لاک زدن و غیره به پایان رسید ، می تواند تخیل شما را به هم بزند. در اصل ، ایده شبیه ایده است تهیه یک میز قهوه هنری از یک پنجره قدیمی.

روش تولید:

برنامه کاری باید مقدم بر اقدامات اساسی باشد. وضوح در ابعاد بیرونی و داخلی (A ، B ، C ، D) برنامه ریزی را تسهیل می کند. تعیین توزیع داخلی و تهیه مواد ، اتصال دهنده ها و قطعات و ابزارها نیز باید قبل از شروع کار به پایان برسد. اگر مسکن پنجره های قدیمی به خطر بیفتد ، به جعبه جدید و محکم نیاز خواهید بود. وقتی قسمت فنی کار به پایان رسید ، دامنه خلاقیت و تحقق مفهوم هنری و دید متناظر آن دنبال می شود.

1سهام