این اتاق نشیمن عملی و فوق العاده کاربردی مثالی از چگونگی مفهوم اصلی طراحی است که در یک محدوده عمدتا بژ قهوه ای پایدار است و می تواند با دخالت رنگ فیروزه ای استفاده شده در منسوجات - پرده و کوسن های مبل ، پیچ و تاب های غیر منتظره ای را تجربه کند. به این معنا ، چالشی برای آزمایش ترکیب رنگ ها و شجاعت برای کنترل آنها وجود دارد. از این گذشته ، مهم این است که مطابق با دستورالعمل های داخلی ایجاد نکنیم ، بلکه باید خود را با تزئینات منزل بیان کنیم تا در خانه خود احساس راحتی و راحتی کنیم.4سهام