منظره (از آلمانی - Landschaft) سرزمین خاصی است که نمایانگر سیستمی از تمام اجزا است ، که تحت تأثیر عوامل طبیعی و فعالیتهای انسانی با گذشت زمان تغییر می کند. برنامه ریزی این مناطق هم در مناطق بزرگ و هم در حیاط های منفرد اعمال می شود. در سطح آماتور ، هر صاحب باغ مشتاق با کمی پول و کمک می تواند ظاهر خود را تغییر دهد. این کار را می توان به روش های مختلف انجام داد - از منطقه بندی حیاط موجود ، گرفته تا ساخت باغ در باغ. ما ایده ای در مورد ترکیبی از این دو رویکرد در یک منطقه نسبتاً محدود ارائه می دهیم.
برنامه ریزی منظره برای حیاط

3سهام