طرح های داخلی مدرن باروک مرجع شکوفایی در اروپا از ابتدای 17 تا شکوه و جلال قرن اواسط 18 ، غواصی و تزئینات غنی و سنگین در مظاهر مختلف طبیعت هنری انسانی است. تحول مدرن این شکوه کاربرد خود را در بسیاری از خانه ها با استفاده از کنتراست ، حرکت ، جزئیات ، رنگ عمیق ، شکوه و شگفتی برای دستیابی به حس ترحم می یابد. سبک باروک که مورد تأیید یکی قرار گرفته و از نظر دلپذیر دیگران پذیرفته شده است ، احساسات و اظهارنظرهای متنوع و غالباً متناقض را برانگیخته است ، اما مانند هر شکل دیگری از بیان ماهیت ما ، باید قبل از پذیرش یا رد آن شناخته شود. بنابراین ، در اینجا ما ایده هایی برای چنین طراحی داخلی ارائه خواهیم داد.ایده های دکوراسیون داخلی با برچسب دیوار و مبلمان.

0سهام