برچسب دیواری برچسب دیواری

عکس خانه های مدرن با استخر

عکس از خانه های زیبا استخر

در اینجا عکس هایی از خانه های با معماری مدرن و یک استخر در حیاط یا توجه! در تراس

استخر پایه ای است که فضای باغ در اطراف آن تصمیم گرفته می شود و سایر گوشه های بیرونی جهت می گیرند.

در این روش استخر به یک مرکز و یک جاذبه در خانه تبدیل می شود.

ایده های استخر:0سهام

تعداد صفحات: 1 2

Translate »