ایده هایی برای استخر شنا که در اینجا نشان داده شده است ، هنگام برنامه ریزی برای چنین باغی ، یعنی ادغام محیط آبزیان در مفهوم کلی طراحی منظر ، یک رویکرد متفاوت را نشان می دهد. استخر صرفاً به عنوان مکانی برای شنا در نظر گرفته نمی شود بلکه به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از طبیعت محسوب می شود. درست همانطور که مخازن طبیعی با فضای اطراف خود هماهنگ هستند ، بنابراین در این طرح ها به دنبال دستیابی به همزیستی مشابه هستیم. البته در مورد سطح آب مصنوعی شرایط زیادی وجود دارد که برای جلوگیری از رکود آب و تندباد باید از آن جلوگیری کرد. استفاده از سیستم های مختلف گردش و تصفیه که گردش خون را فراهم می کند یک ضرورت است و این به معنای ساخت و ساز و نگهداری نسبتاً گران است ، اما بسته به ظرفیت و حجم ، اگر چنین تأسیساتی در حیاط ساخته شود ، زیبایی و لذت آن را بارها جبران می کند. هزینه