هنگامی که محوطه سازی باغ ها در مناطق جابجایی طبیعی در پیش است ، ایده هایی برای تراس کاری مواردی است که امکان دستیابی به مناطق مسطح را ممکن می سازد. البته از این رویکرد برای ایجاد سطوح مصنوعی نیز استفاده می شود ، زیرا ساخت تراس جنبه کاربردی و صرفاً زیبایی شناختی دیگری دارد. هر سطح را می توان به عنوان یک منطقه خاک جداگانه مناسب برای گونه های خاص گیاهی طبقه بندی کرد. از طرف دیگر ، ایجاد سطوح مختلف می تواند در ساخت پله ها یا ایجاد آبشار مصنوعی آب ادغام شود. اینکه با دیوارهای بتونی که بعداً با استفاده از روش ساخت سنتی و وقت گیر به تدریج از طریق محوطه سازی ، محوطه سازی می شود ، از نظر ساختاری مدل سازی و ساخته می شود ، محوطه سازی باغ ها با تراس ، یک راه حل غیرقابل انکار زیبا و دیدنی است.