در سطرهای بعدی ایده هایی برای استفاده از سبدهای گل به عنوان یک ابزار هنری و محوطه سازی باغ ها به نمایش خواهیم گذاشت. اگرچه ما قبلاً در مورد این موضوع بحث کرده ایم ارسال در مورد سبدهای حصیری ، در اینجا بیشتر به شکل و بازنمایی پیچیده آن در چیدمان قلاب های رنگی و لاله های رنگی خواهیم پرداخت. زیرا این سبد می تواند یک تخته باغچه تزئینی واقعی باشد که از سیمان ساخته شده و با سنگریزه های ساخته شده از خشت یا مواد دیگر روکش شده است.