ກາຕິດຝາ ກາຕິດຝາ

ເຮືອນແລະສວນທີ່ດີ

ສາທາລະນະສຸດທ້າຍ

Translate »