ກາຕິດຝາ ກາຕິດຝາ
ຜົນໄດ້ຮັບ ສຳ ລັບ: ຄວາມຄິດ ergonomic

    ເຮັດຕົວເອງໃຫ້ເປັນເກີບປະຕິບັດຕົວຈິງ

    ນີ້ແມ່ນຄວາມຄິດຂອງວິທີທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ມັນປະຕິບັດແລະເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ຕົວເຮົາເອງ


    Translate »