دلته د نرسري لپاره ځینې ښکلي او اصلي نظرونه شتون لري. د داخلي پروژې ټول عمر لپاره په ټولګه کې راټول شوي ، او هدف یې د راتلونکي ماشومانو خونې د سينګار کولو لپاره د الهام په توګه خدمت کول دي. د لومړیتوبونو پورې اړه لري ، ډیزاینونه د فرنیچر او فرنسینګ ، فضا تنظیم ، رنګ سکیم او سينګار لپاره د نظرونو لپاره کارول کیدی شي.