سټلی نیکولووا

.........
د عکس سیالۍ "زما ویاړ" څخه د برخه اخیستونکو غوره شوي عکسونه.
د کور او باغ لپاره نظریات.

0د سهم