د وال سټیکرونه د وال سټیکرونه
اوکراین

  اوکراین

  ګلونه د ګلانو په څیر تنظیم شوي

  د ګلونو نندارتون - غار پارک ، "د سندرې ویلو ځای" ، کیف

  د ګلونو نندارتون - کیف

  د ګلونو نندارتون - غار پارک ، "د سندرې ویلو ځای" ، کیف

  په باغ کې کبان

  د ګلونو نندارتون - غار پارک ، "د سندرې ویلو ځای" ، کیف

  د ګلابونو سوان

  د ګلونو نندارتون - غار پارک ، "د سندرې ویلو ځای" ، کیف


   Translate »