د وال سټیکرونه د وال سټیکرونه
پایلې د: پیپریلیل د بولانیس ساس سره

    رولو پاپارډیل د بولانیس ساس ، کریم او هګیو سره

    پیپرډیلیس یو ډول پراخه ، اوږد او فلیټ ایټالوي پاستا دي


    Translate »