دیسیلاوا دیمیترووا

.........
د عکس سیالۍ "زما ویاړ" څخه د برخه اخیستونکو غوره شوي عکسونه.
د کور او باغ لپاره نظریات.


0د سهم