د وال سټیکرونه د وال سټیکرونه

د لامبو حوض سره د عصري کورونو عکسونه

د ښکلو حوض کورونو عکسونه

دلته د عصري معمار سره د کورونو عکسونه دي او په انګړ کې د لامبو حوض یا خبرتیا! په چت کې

حوض هغه اساس دی چې شاوخوا یې په باغ کې پریکړه شوې او نور بیروني کونجونه ښکېل دي.

پدې توګه ، حوض په مرکز کې او په کور کې یو جذابیت بدل شوی.

د حوض نظریات:0د سهم

مخونه: 1 2

Translate »