د وال سټیکرونه د وال سټیکرونه

په سپین کې د خونې انځورونه

په سپین کې د خونې انځورونه

دلته په سپین کې د اوسیدو خونې ډیزاین عکسونه دي.

نرمه او روښانه لید - دا د دې داخلي مقصود دی.

البته ، که چیرې ټوله خونه یوازې په سپینو رنګونو کې سينګار شوې وي ، نو دا به خورا بې خونده وي. د دې دلیل لپاره ، یو یا ډیرو رنګونه د سپینې مفهوم د تلفظ په توګه پدې نظرونو کې شتون لري.

د سپین خونې نظرونه:8د سهم

مخونه: 1 2 3

Translate »